Valgprogram.

Vi tager ansvar for fremtiden

Forårets komme varsler lysere tider. Demokraterne ser dette forårsvalg som et godt tegn på, at vi som land og som samfund også går mod lysere tider.

Demokraterne overordnede mål er at skabe et samfund med den størst mulige grad af personlig frihed og politisk selvbestemmelse. Vi er et parti for mennesker, der elsker vort storslåede land, og som er interesserede i konstant at være med til at skabe og udvikle et samfund, hvor den enkelte tager så meget ansvar for sig selv og sine nærmeste som muligt.

Det er ingen hemmelighed, at Grønland i de næsten 40 år vi har haft Hjemmestyre og Selvstyre har haft et rødt parti til at stå i spidsen for vort land. Det kan i den grad mærkes. Det er som om, at der er blevet skabt en forventning om, at det er en samfundsopgave at detailstyre det enkelte menneskes liv. Men sådan bør og skal det ikke være.

Demokraterne vil gerne være med til at stå i spidsen for en udvikling, hvor initiativet og retten til at bestemme over sit eget liv kommer tilbage til befolkningen, og hvor det offentlige koncentrerer alle sine kræfter på at stille optimale rammer til rådighed for borgere og virksomheder, så friheden til at vælge bliver så stor som muligt.

Herefter skal det være op til den enkelte – efter eget forgodtbefindende – frit at bruge de rammer, som samfundet stiller til rådighed.

Demokraterne glæder sig til at diskutere og debattere, hvordan vi i samarbejde med borgerne og de øvrige partier kan skabe det bedste og det stærkeste GRØNLAND, hvor personlig frihed og personligt ansvar er en selvfølgelighed.

I dette valgprogram kan du læse et lille udpluk af vores holdninger og meninger på nogle af de områder, som vi finder vigtigst at debattere i denne valgkamp.

På vegne af alle Demokraternes kandidater ønsker jeg alle borgere et godt valg.

Bedste hilsner
Randi Vestergaard Evaldsen
Formand

Demokraternes Valgprogram for valget i 2018

Mere politisk selvbestemmelse

Demokraterne ønsker, at Grønland får så meget politisk selvbestemmelse som muligt, men det må aldrig blive på bekostning af de svageste i samfundet. Vi mener derfor, at hjemtagelse af områder fra staten skal ske i takt med, at det økonomiske råderum i vort samfund bliver øget. Det er umuligt at sætte tid og årstal på denne proces, men det er vigtigt, at vores indsats og bestræbelser konstant har øget politisk selvbestemmelse som det endelige mål. Og det er vigtigt, at vi konstant holder os for øje, at de beslutninger, vi træffer, skal være med til at sikre, at vi menneskeligt, uddannelsesmæssigt og økonomisk forbereder os på en fremtid med selvstændighed.

Rent menneskeligt skal vi fokusere på at minimere de ganske store sociale problemer, så disse problemstillinger kan tåle sammenligning med lignende problemstillinger i lande som Island og Danmark. Det drejer sig eksempelvis om at nedbringe antallet af seksuelle overgreb, anbragte børn, vold og drab. Vi er nødt til at finde ind til kernen af, hvorfor disse problemer er så udbredte, og vi er nødt til derigennem at få disse ting minimeret.

Uddannelsesmæssigt skal vi gennem en målrettet indsats sikre, at børn og unge bliver animeret til at komme videre efter folkeskolen. Vi skal have skabt en arbejdsstyrke, der uddannelsesmæssigt er parat til at besætte langt hovedparten af de akademiske stillinger i den offentlige administration. Herudover skal den øvrige del af arbejdsstyrken også være veluddannet, så vi i så høj grad som muligt kan være selvforsynende med arbejdskraft. Og det gælder med hensyn til alle stillinger lige fra håndværkere til bankrådgivere. For at denne vision kan lade sig gøre, så kræver det først og fremmest, at forholdene i folkeskolen undergår konstante tilpasninger og dramatiske forbedringer, så vores børn får den samme faglighed som børn i de andre nordiske lande.

Set ud fra et økonomisk synspunkt er vi meget langt fra at have en selvbåren økonomi. I runde tal mangler vi 5 milliarder kroner om året for at kunne fastholde det nuværende skatte- og velfærdsniveau uden bloktilskud og andre ydelser fra staten. Økonomien skal derfor forbedres gennem konstante tilpasninger og reformer af udgiftsniveauet i den offentlige sektor, og ved konstant at have fokus på, hvordan vi kan øge aktiviteten i det private erhvervsliv.

Sagt med andre ord er der lange udsigter til selvstændighed, men det betyder ikke, at det er umuligt at opnå mere politisk selvbestemmelse. Vi skal huske på, at Selvstyreloven giver os mulighed for at hjemtage en lang række områder fra staten, og derigennem kan vi konstant øge den politiske selvbestemmelse i lige præcis det tempo, som vi ønsker og magter. På den måde kan vi stille og roligt arbejde os frem imod, at der bliver behov for at hjemtage mere komplicerede områder kulminerende med en egentlig selvstændig statsdannelse. Selvstændighed er noget vi skal kæmpe for. Det er ikke noget vi får foræret.

Vores bestræbelser på mere politisk selvbestemmelse skal ske sideløbende med, at vi bidrager aktivt og positivt til samarbejdet i Rigsfællesskabet. I vores nuværende situation er vort medlemskab af Rigsfællesskabet af afgørende betydning for vores økonomi, for opretholdelsen af vores velfærdssamfund og for vores uddannelsesmuligheder. Det må vi ikke glemme. Det er vigtigt at pointere, at i vores nuværende situation er der langt flere fordele end ulemper ved at være med i Rigsfællesskabet.

Det vil vi gøre:

 • Nedsætte en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skal fremkomme med en realistisk tidsplan for hjemtagelse af de områder, som vi har mulighed for at hjemtage i henhold til Selvstyreloven
 • Nedlægge Forfatningskommissionen og bruge pengene på tiltag, der kan øge den politiske selvbestemmelse her og nu
 • Sætte fart på en række økonomiske reformer, der skal have til formål at øge aktiviteten i samfundet og minimere de offentlige udgifter
 • Øge investeringerne i folkeskolen

Et stærkt og sammenhængende fiskeri

Demokraterne vil arbejde for et stærkt og sammenhængende fiskeri, der har fokus på, hvordan såvel virksomheder som samfundet kan tjene så mange penge som muligt.

Fiskeriet er vores med afstand største eksporterhverv og vort lands vigtigste indtægtskilde. Alene derfor, er det ekstremt vigtigt, at vi tænker os godt om før vi træffer beslutninger på det fiskeripolitiske område. Inddragelse af fiskerierhvervets organisationer er helt afgørende for, at vi kan få skabt et fiskeri, der både er til glæde for erhvervet og for samfundet.

Vi må i den forbindelse aldrig glemme, at fiskene og skaldyrene i havet er samfundet fælles ejendom. Vort land har i mange, mange år trængt til at få en ny fiskerilov, men som med alt andet så er det naturligvis sådan, at den nye fiskerilov skal være så god og fair som mulig. Der skal udarbejdes undersøgelser, analyser og konsekvensberegninger af de ting, som loven vil påvirke. Arbejdet skal sagt med andre ord gøres ordentligt før et lovforslag bliver fremsat for Inatsisartut.

Det vil vi gøre:

 • Nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af fiskerierhvervet og deres organisationer, der skal komme med anbefalinger til en ny fiskerilov.

Anbefalingerne skal basere sig på konsekvensanalyser og konsekvensberegninger, så det bliver anskueliggjort, hvad de forskellig tiltag får af betydning for fiskeriet og for samfundet. Herudover skal anbefalingerne indeholde forslag til kvotesystem og afgiftssystem således, at både samfund og erhvervet bliver tilgodeset.

Folk skal beholde flere af deres egne penge

Det er vigtigt at betale skat af sin indkomst. Skattebetalingen sikrer, at samfundet kan fungere med skoler, sygehuse, hjælp til udsatte med videre. Når det er sagt, så skal man huske på, at det ikke er samfundet, der tjener pengene – det er borgerne, der tjener dem. For Demokraterne er det på den baggrund vigtigt at sikre, at borgerne kan beholde så mange af deres egne penge som muligt.

Skatteniveauet skal derfor være så lavt som muligt, så det bliver mere synligt for den enkelte, at det kan betale sig at have et arbejde og yde en indsats.

Der er flere måder, hvorpå man sikre, at borgerne i højere grad kan beholde deres egne penge. Man kan sænke indkomstskatteprocenten, man kan indføre et beskæftigelsesfradrag eller man kan sænke nogle afgifter. For Demokraterne er det underordnet, hvordan vi sikrer, at den enkelte kan beholde flere af sine egne penge, men det er vores helt klare mål at gøre alle borgere rigere gennem en aktiv skatte- og afgiftspolitik.

Det vil vi gøre:

 • Sænke indkomstskatten, sænke afgifterne eller indføre et beskæftigelsesfradrag. Metoden er for så vidt underordnet, så længe det bliver sikret, at borgerne kan beholde flere af deres egne penge.
 • Modarbejde enhver tanke om at indføre topskat eller andre former for skatte- og afgiftsstigninger

Et bedre sundhedsvæsen med fokus på varme hænder

Demokraterne vil langt hellere ansætte flere sygeplejersker end vi vil ansætte endnu en afdelingschef i Departementet for Sundhed. Vi skal have langt mere fokus på de varme hænder, der skal hjælpe os, når vi bliver ramt af en sygdom. Sygdom kan ramme os alle, og kan komme om et lyn fra en klar himmel. Derfor er det vigtigt, at vi har et sundhedssystem, der er i stand til at tage sig af os eller af vore kære, når vi bliver ramt.

Et velfungerende sundhedsvæsen skal sikre, at vi alle trygt kan henvende os, og få den pleje og behandling som vi har brug for. Det kræver, at læger og sygeplejersker i højere grad skal prioritere patientkontakten, og i mindre grad skal prioritere deres administrative opgaver. Det er en svær balance, men det nytter ikke noget, at vi blot hælder flere og flere penge i Sundhedsvæsenet. Vi skal have langt mere fokus på, at pengene også bliver brugt rigtigt.

Vi skal sikre, at man som borger får ordentlige og optimale tilbud på sundhedsområdet fra vugge til grav. Sygdom og i sidste ende døden er noget, der vil ramme os alle gennem livet. Derfor er vi nødt til at sikre, at der i disse svære situationer trods alt står et sundhedsmæssigt modtagerapparat i topklasse og venter på os. Sådan er det desværre ikke i dag, hvor vi i den grad mangler sengepladser til de alvorligt syge. Det betyder desværre, at mange pårørende oplever et dårligt og uværdigt patientforløb for deres kære. Det er vi nødt til at gøre bedre.

Det vil vi gøre:

 • Nedsætte en sundhedskommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi kan indrette vores Sundhedsvæsen mere optimalt og effektivt og med mere fokus på pleje og behandling.
 • Intensivere forebyggelse af livsstilssygdomme gennem målrettet information om motion, kost, rygning og alkoholvaner.
 • Sikre at sygeplejerskeuddannelsen konstant er attraktiv, så vi som samfund kan blive selvforsynende med arbejdskraft på dette område.
 • Lade pengene følge patienten, så det gennem egenbetaling bliver muligt for de enkelte patienter at blive opereret i udlandet med støtte fra Selvstyret. Dette vil nedbringe ventelisterne uden ekstra omkostninger for Selvstyret.
 • Gøre det attraktivt at tegne en privat sundhedsforsikring. Det gælder både for privatpersoner og for virksomheder, der ønsker at tegne sundhedsforsikringer for deres medarbejdere. Private sundhedsforsikringer vil være med til at nedbringe ventelisterne, og de vil betyde, at sygdoms- eller skadesramte kan vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet.

Frihed til at bo og leve, hvor man vil

Der er alt for megen fokus på byer contra bygder og Nuuk contra kysten. Demokraterne vil meget hellere have fokus tilbage på, hvordan vi bedst kan udvikle hele landet. Det handler med andre ord ikke om at kæmpe mod hinanden, men i stedet om at samarbejde om at gøre hinanden stærke.

I stedet for at fokusere på om der skal investeres i bygder eller byer, så bør vi i langt højere grad fokusere på at investere de steder, hvor der er erhvervs- og vækstmuligheder. Uanset om man bor i en bygd eller en by er det essentielt, at man har mulighed for at få et arbejde og at ens børn kan komme i skole. Det skal således ikke være antallet af indbyggere, der afgør, hvor det offentlige skal investere i eksempelvis boliger eller offentlige institutioner, men i stedet hvad der er af potentiale i det enkelte sted.

I den forbindelse er det vigtigt at pointere, at indbyggerne i en by eller bygd også selv er nødt til at udvise initiativ for at holde gang i bygden/byen og dermed være med til at sikre, at netop deres hjemsted er et sted med vækstpotentiale.

Demokraterne mener, at alle mennesker skal have frihed til at bestemme, hvor og hvordan de vil bo. Det offentlige skal på ingen måde blande sig heri. Folk skal dog være klar over, at det som oftest vil være dyrere at bo de mindre steder på grund af smådriftsulemper, og man skal ligeledes være klar over, at den offentlige service alt andet lige vil være ringere i et tyndt befolket område end i en stor by.

Det vil vi gøre:

 • Investere de steder, hvor der beviseligt er potentiale for vækst
 • Omfavne urbaniseringen i stedet for at bekæmpe den
 • Skabe og støtte tiltag, der kan være med til at øge mobiliseringen.

Uddannelse er det vigtigste indsatsområde

Uddannelsesniveauet i samfundet skal hele tiden være i fremgang. Det kræver massive og konstante investeringer. Alle børn skal som minimum kunne bestå Folkeskolens afgangseksamen, og så mange borgere som muligt skal have en erhvervskompetencegivende uddannelse. Om det er en akademisk uddannelse eller en erhvervsuddannelse er i denne sammenhæng uden betydning. Det vigtige er, at den enkelte vælger den uddannelse, hvor man bedst kan udnytte sine talenter, da det vil give mest værdi både for den enkelte og for samfundet.
Uddannelse er og bliver nemlig vort stærkeste våben i kampen for at sikre vort land en betydelig plads i en verden, der konstant bliver mere og mere globaliseret. Uddannelse er samtidig fundamentet for vores velfærdssamfund, og en essentiel del af vore bestræbelser på med tiden at kunne forme en selvstændig stat. Det er gennem uddannelse, at vi tilegner os den helt grundlæggende viden og senere de videre specialer. Det er gennem uddannelse og oplysning, at vi lærer om hele grundlaget for at kunne forstå vores samfund Og det er gennem uddannelse og oplysning, at vi skaffer os viden og færdigheder til at kunne åbne os mod udlandet.

Det vil vi gøre:

 • Øge investeringerne i folkeskolen så både de fysiske og de faglige rammer bliver af en kvalitet, der kan tåle sammenligning med de nordiske lande
 • Sikre at såvel de bogligt stærke som de bogligt svage i folkeskolen bliver udfordret på det rette niveau
 • Sikre at de uddannelser, som bliver tilbudt herhjemme, også er de uddannelser, der bliver efterspurgt i erhvervslivet, så vi ikke uddanner folk til arbejdsløshed, sådan som man fra tid til anden ser det i andre lande.
 • Sætte ekstra fokus på de erhvervsmæssige uddannelser, så vi får en bredere skare af uddannede på alle leder og kanter.

Det private erhvervsliv skal skabe vækst og velstand


Demokraterne arbejder for at sikre den størst mulige udbredelse af de frie markedskræfter, den frie markedsøkonomi og den frie konkurrence, da vi er overbeviste om, at det tilsammen vil sikre ensartede og fair betingelser for borgere og virksomheder.

Det offentliges vigtigste opgave i den forbindelse er at skabe rammerne for en struktur, der tilgodeser den kreativitet og idérigdom, der er i samfundet frem for at begrænse denne med alle mulige unødvendige bureaukratiske regler. De private virksomheder skal have mere frihed til at fokusere på deres forretningsområder, så de via konstant udvikling og innovation kan skabe flere arbejdspladser, mere vækst og dermed mere velstand.

Her i landet har vi fra naturens side fået flere gaver. Vi har et hav fyldt med fisk og skaldyr, vi har råstoffer i undergrunden og vi har en unik og enestående natur. Disse naturgivne gaver giver os en naturlig mulighed for at tjene gode penge inden for fiskeri, råstofindustri og turisme. Dette skal vi blive langt bedre til at udnytte, da succes disse tre steder vil avle succes i andre brancher på grund af de afledte erhverv, der bliver skabt på denne måde.

Vi skal sikre vore virksomheder bedre konkurrencevilkår. Det er derfor af afgørende betydning, at vores selskabsskatteprocent konstant er konkurrencedygtig, og den bør derfor aldrig være højere – men meget gerne lavere – end det gennemsnittelige niveau i OECD-landene.

Samtidig skal vi sikre, at de mange afgifter til erhvervslivet konstant er på et fair niveau. Afgiftsskruen må aldrig strammes så meget, at det går ud over virksomhedernes muligheder for at investere og for at skabe vækst og arbejdspladser.

Det vil vi gøre:

 • Nedsætte en kommission med deltagelse fra erhvervslivet og erhvervslivets organisationer, der skal komme med anbefalinger til, hvordan vi kan sikre optimale forhold for erhvervslivet på skatte- og afgiftsområdet.
 • Sænke selskabsskatten, så den bliver konkurrencedygtig
 • Skabe rammerne for, at turistaktører lettere end i dag kan skabe eksklusive muligheder for trofæjagt og lystfiskeri. Det vil være med til at tiltrække flere turister, og dermed til at forbedre den samlede økonomi i samfundet.
 • Kæmpe for, at der bliver ført en stabil og troværdig råstofpolitik, der skal sende et signal til investorerne om, at Grønland er et sikkert og troværdigt sted at foretage langsigtede investeringer i.
 • Foreslå at der bliver udarbejdet en analyse, der skal klarlægge omfanget af indirekte subsidier til erhvervslivet med henblik på at omlægge disse til direkte støtte eller på at fjerne dem helt. Herudover skal al støtte til erhvervslivet være tidsbegrænset, så vi sikrer, at virksomheder ikke udelukkende overlever som følge af offentlig støtte
 • Nedsætte en privatiseringskommission, der skal foretage en gennemgribende analyse af de selvstyreejede og de nettostyrede selskaber med henblik på at komme med anbefalinger til, hvilke af selskaberne man med fordel kan privatisere.

Samfundskagen skal være større

Vi elsker alle at gå til kaffemik og nyde de gode kager. Lidt simplificeret kan vort lands økonomi godt sammenlignes med en helt almindelig kaffemik. Lad os antage at du skal holde kaffemik. Du har lavet en lagkage, der skal deles mellem alle gæsterne. Jo flere gæster, der kommer, jo mindre bliver det stykke kage som de hver især kan få.

Lad os nu antage, at du ugen efter igen skal holde kaffemik. Denne gang laver du en lagkage, der er dobbelt så stor. Der kommer det samme antal gæster, hvilket altså betyder, at hver enkelt kan få et stykke, der er dobbelt så stort.

Sådan forholder det sig faktisk også med samfundsøkonomien. Jo større samfundsøkonomien er, jo mere er der at dele ud af. Demokraterne vil altid have fokus på at skabe den størst mulige økonomiske kage, hvorefter vi gerne tager en diskussion om fordelingen af kagen. Hvis kagen er stor har man med andre ord langt flere muligheder. Hvis kagen er lille, så slås man i stedet om fordelingen af minimale stykker, og så er der ingen, der rigtig bliver glade.

Vi hylder det sunde princip om, at man ikke skal bruge flere penge på drift end man har. Det vil sige, at underskud på de årlige finanslove kun må være en mulighed, hvis det kan dokumenteres, at underskuddet skyldes investeringer i eksempelvis anlægsopgaver, der med tiden tjener sig selv hjem igen. Underskuddet må aldrig skyldes øgede driftsomkostninger. Driften af samfundet skal være effektiv, og skal konstant være på så lavt et niveau som muligt.

Det vil vi gøre:

 • Minimere udgifterne til driften af den offentlige sektor
 • Iværksætte tiltag, der skal forbedre konkurrenceevne og produktivitet
 • Øge den finanspolitiske ansvarlighed og år for år skabe et større og større overskud på Finansloven

Stærke familier giver et stærkt samfund og ressourcestærke børn

Det er i den nære familie, vi skal finde styrke, når livet bliver svært. Det er i familien vi skal hente kærlighed, støtte og omsorg i hverdagen. Og det er i familien, at vores børn skal lære at vise omsorg og tage ansvar for sig selv og andre. Familien er sagt med andre ord særdeles vigtig med hensyn til at skabe de stærke individer, som vort land skal bygge sin fremtid på.  Familien er det stærkeste og tætteste fællesskab vi har.

Derfor er det essentielt, at vi værner om familien som institution og som vores trygge base. Dette uanset om man er en kernefamilie, en sammenbragt familie, en regnbuefamilie eller en helt fjerde form for familie. Alle familier skal have bedre adgang til rådgivning og hjælp med henblik på at sikre den enkelte families fortsatte eksistens.

En vigtig del af en families opgave er at opdrage sine børn og klargøre dem til at få det bedst mulige liv. Vi skal have meget mere fokus på, at alle børn har en god opvækst og en god hverdag. Heldigvis er der masser af forældre, der er deres ansvar bevidst, og som giver deres børn al den omsorg, tryghed og kærlighed, som de har brug for. Det er vigtigt at huske på. Men det er også vigtigt at minde hinanden om, at der er børn i vores land, der bliver omsorgssvigtet. Nogle endda groft omsorgssvigtet. Disse børn skal have vores hjælp. Det er i den forbindelse helt afgørende, at vi får skabt de fornødne muligheder for indberetning af omsorgssvigt, så det altid er barnets tarv og hensyn til barnet, der kommer i første række. Alle indberetninger skal tages seriøst, og skal behandles uden ophold. En indberetning må aldrig strande af hensyn til eksempelvis tavshedspligt.

Det vil vi gøre:

 • Forlænge forældreorloven, så man kan tilbringe længere tid hjemme sammen med sin nyfødte, og dermed knytte et stærkere bånd helt fra start
 • Oprette et landsdækkende korps af familiecoaches, som alle borgere skal kunne henvende sig til med henblik på at få forebyggende besøg, hvor man kan få rådgivning og værktøjer til, hvordan man kan løse de udfordringer, man er havnet i.
 • Sikre fortsat fokus på hjælp til udsatte familier gennem opretholdelse og videreudvikling af familiecentrene
 • Have massivt fokus på børn i alderen fra 0-6 år og sikre ordentlige pasningsforhold for denne gruppe. Det betyder blandt andet, at vi skal forbedre løn- og arbejdsforhold for pædagoger, så dette vigtige arbejde bliver mere attraktivt.

Tryghed for alle når livet er svært

Vi kan alle risikere at blive syge eller miste vores job. Her er det samfundets opgave at sikre et trygt og godt socialt sikkerhedsnet, så vi kan få den behandling og service som vi retteligt har krav på.

Det samme gælder for vore ældre og vore handicappede. Det skal være trygt at blive gammel og det skal være trygt at være handicappet. Disse grupper skal behandles med respekt, og skal sikres midler og hjælp til at have en god tilværelse. Det er en gammel sandhed, at ethvert samfund skal måles på, hvordan det behandler sine svageste. Det er vigtigt konstant at holde sig denne sandhed for øje.

Men; hvis man kan klare sig selv, så skal man klare sig selv. Det er ikke en samfundsopgave at dele penge ud til grupper som politisk er defineret som svage. Ingen mennesker er ens, og forskellige mennesker har forskellige behov. Vi skal derfor se mere individuelt på de behov, der er i det sociale system og handle derudfra. Det vil sikre den bedst mulige service for dem, der reelt har behov for hjælp.

Det vil vi gøre:

 • Målrette de sociale ydelser og den sociale omsorg mod dem, der har størst behov
 • Sikre at samfundskagen konstant er stor nok til, at vi kan hjælpe borgere med behov herfor
 • Motivere alle til at spare op til pension for at sikre den enkelte ældre et bedre pensionistliv

Et bedre og billigere trafiksystem

Selvom intet er helt sikkert endnu, så tyder alt på, at vi i vort land er på vej mod en ny trafikstruktur med atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat og en regional lufthavn i Qaqortoq. Denne nye struktur bakker Demokraterne fortsat op om, men vi anser det som enormt vigtigt, at der bliver truffet de rette beslutninger med hensyn til finansieringsbehov, finansieringsform, risikoafdækning og risikoprofil.

Vi er overbeviste om, at de nye lufthavne hver især vil være med til at skabe vækst og udvikling – ikke mindst på turismeområdet. Men det kræver som sagt, at vi meget nøje overvejer, hvordan de skal finansieres således, at de kan blive rentable

Men det er vigtigt, at vi ikke glemmer befolkningen i denne proces. Demokraterne vil arbejde for, at alle i landet får glæde af de nye lufthavne i form af billigere billetter på det interne rutenet. De nye lufthavne bør alt andet lige give bedre mulighed for at skabe større konkurrence på servicekontraktruterne, og dermed bør man kunne sikre billigere billetter for de samme penge, som man bruger i dag. Dette vil være til glæde for alle borgere.

De vil vi gøre:

 • Sikre at finansieringen af de nye lufthavne i Ilulissat, Qaqortoq og Nuuk falder på plads hurtigst muligt efter valget og at en klar tidsplan for anlæggene heraf bliver etableret.
 • Nedsætte en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til udformning af de kommende servicekontrakter med henblik på at billetterne skal være billigere. Gruppen skal indtænke de nye lufthavne i deres arbejde.
Kontakt Os / Attavigisigut

Vi er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende os en e-mail, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Massakkut pissarsiarisinnaanngikkutsigut e-mailerpigisinnaavatsigut, uterfigissavatsigit piaarnerpaamik.

Kan ikke læses? Skift tekst. captcha txt